Aula-puzzel: de terugkeer naar school van integratie

"De verenigde groep blijft verenigd". Met deze zin kunnen we de doelstellingen samenvatten die zijn gezocht sinds het eerste schooljaar in hetpuzzellokaal: een klaslokaal waarin men voorlicht met sociale integratie, samenwerking en empathie.

Vanaf de leeftijd van 6 jaar is de cognitieve ontwikkeling van kinderen voldoende gerijpt om met hen te kunnen argumenteren over hoe wangedrag kan worden voorkomen en hoe hun gedrag kan worden gecontroleerd. Daarom is voorschools onderwijs een van de beste momenten om gedragsgewoonten te creëren op basis van vreedzaam en respectvol samenleven.

Het eerste schooljaar is een uitdaging voor het kind

De eerste schooldag symboliseert voor de meeste kinderen een enorme verandering: ze zijn niet langer de kinderen van het huis om studenten te worden die nieuwe verantwoordelijkheden en verplichtingen moeten aangaan verschillende rollen.

Onder hen de rol van 'student', wat vereist dat ze leren hoe ze interacties kunnen aangaan, ontwikkelen en relaties kunnen vormen met andere kinderen van hun leeftijd of verschillende leeftijden en culturen. Ze leggen nieuwe referentiegroepen vast en hanteren verschillende criteria die veel vragen oproepen, zichzelf beoordelen en alles wat hen omringt.

De nieuwe sociale werkelijkheid

Als dit allemaal een verandering van houding inhoudt en uw cognitieve ontwikkeling stimuleert, stel u dan voor wat het voor hen betekent een klaslokaal waar er studenten zijn met verschillende religies, gebruiken, huidskleuren en opgedane ervaringen. Aanpassing kan, indien benaderd vanuit het verkeerde perspectief, veel gecompliceerder zijn.

Migratiestromen leiden tot de overgang van een monoculturele samenleving naar een multiculturele samenleving en de opkomst van een "nieuw burgerschap". Het is daarom cruciaal om te beseffen dat deze realiteit kan dienen als een kans om kinderen te onderwijzen in tolerantie, goed samenleven en in sociaal en cultureel opzicht. In deze context is de puzzelklasse, geïmplementeerd door Aronson, met succes gebruikt in groepen van verschillende onderwijsniveaus en gewend aan verschillende leerstijlen.

Gunstig, effectief en eenvoudig te implementeren

Het 'puzzelklas' is een coöperatieve leertechniek die de hoofdstructuur (klaslokaal) probeert te versterken door de constante interactie en samenhang van elk stuk (kinderen). De methodologie is dynamisch, functioneel en eenvoudig. Het bestaat uit het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden en werkgroepen onder klasgenoten om een ​​gemeenschappelijk doel te bereiken.

Deze strategie beschouwt elk van de kinderen als een sleutelelement van een groep dat alleen zinvol is als het samenhangend

werkt, samen en voor hetzelfde doel. Tijdens schooltijd worden kinderen op een bepaalde manier gelabeld: het populaire, het genegeerde, het afgewezen of het controversiële. Door de puzzelles worden al deze rollen verzacht.De structuur van het

puzzellokaal De oorsprong van de vooroordelen bij kinderen ligt in een aantal invloeden die buiten de controle van scholen liggen.

de opvoeder en de pedagoog blijven echter de stappen van de gezinseducatiepiramide bouwen en moeten effectieve culturele bemiddelaars zijn.Hoe kunnen we deze techniek structureren? Uitleg van de techniek:

  • We moeten kinderen uitleggen wat het is, wat de rol en het doel ervan is. Leraren motiveren en leren hen bepaalde elementaire sociale vaardigheden voor groepsinteractie. Het is essentieel dat de leraar erop staat dat iedereen moet samenwerken en in dezelfde richting moet gaan.Configuratie van de "samenwerkende" groepen: gevormd door 4 of 5 studenten uit verschillende culturen. In elk van hen is het objectieve leergebied onderverdeeld in evenveel categorieën als de mensen die deel uitmaken van de groep. In het Primair onderwijs in taal en literatuur kan een student bijvoorbeeld zoeken naar synoniemen, andere antoniemen, een andere om de volgorde van een zin te wijzigen, een andere om het woord 'indringer' te identificeren, enzovoort.
  • Configuratie van de groep "experts":een student uit elke hulpgroep komt in een andere groep bijeen om de groep van deskundigen te vormen, waar de studenten debatteren en zich uitdrukken. Als we het vorige voorbeeld voortzetten, zou een groep experts alleen verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken van de synoniemen van één woord, een andere groep alleen van antoniemen, enzovoort.
  • Maak kennis met de groep "bijdragers":elke specialist keert terug naar de groep helpers en legt aan de andere studenten de resultaten en alles wat ze hebben geleerd voor.
  • Voordelen van klaslokaalpuzzeltechniek

Enkele voordelen van puzzellokaal

in relatie tot een conventionele methode om de relaties tussen studenten met verschillende etnische achtergronden te verbeteren zijn: helpt studenten kritisch na te denken en hun vaardigheden te verbeteren emotionele intelligentie in kwesties van culturele aard, hoewel ze niet volwassen genoeg zijn om hun ethische morele bewustwording te realiseren.

  • Stelt u in staat om verschillende gezichtspunten te confronteren, rekening houdend met de culturele en ideologische varianten van elk kind, het vergroten van hun vaardigheden.
  • Bevordert empathie , positieve persoonlijke contacten tussen studenten en ontwikkelt solidariteit en maatschappelijke betrokkenheid.
  • Zorgt voor de ontwikkeling van sociale vaardighedenom zich te verhouden tot de groep en hun standpunt op een assertieve en niet-dwingende manier te vermelden.
  • Cognitieve uitwisseling geeft de voorkeur aan vindingrijkheid en creativiteit
  • door de toepassing van technieken voor intellectueel werk. Zorgt voor autonoom leren: Naarmate ze ouder worden, is het goed om kinderen enige zelfstandigheid te bieden zodat ze zelf beslissingen kunnen nemen en veiligheid en zelfvertrouwen kunnen krijgen.
  • Het 'puzzellokaal' is daarom een ​​coöperatieve onderwijsmethodiek die very zeer effectief is gebleken in het bevorderen van een sfeer van vreedzame coëxistentie in de klas , ongeacht de leeftijd van de studenten. Het legt gedragsgewoonten vast gebaseerd op tolerantie, wederzijds respect, intellectuele en cognitieve ontwikkeling, samen met samenwerking en sociale praktijk.